RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim

 

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sadzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim jest Prezes Sądu Okręgowego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 64 94 121, administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl, zwany dalej jako ADO.
  2. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim powołany został Inspektor Ochrony Danych (e-mail: iod@piotrkow-tryb.so.gov.pl).
  3. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się w celu wykonywania przez sąd zadań, o których mowa w art. 8 ustawy z  dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz.23).
  4. Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000).
  5. Odbiorcą danych osobowych są i będą organy lub podmioty publiczne w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na ADO, a także podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO.
  6. Wskazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, ani nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim przez czas określony przepisami prawa oraz przepisami archiwalnymi obowiązującymi w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim oraz prawo żądania od ADO ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  9. Wobec osób, których dane są przetwarzane przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą profilowane.
  10. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych posiada  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.

Rejestr zmian dla: RODO

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Badek
Dokument z dnia:
2018-06-29
Publikacja w dniu:
2018-06-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Badek
Dokument z dnia:
2018-06-01
Publikacja w dniu:
2018-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Badek
Dokument z dnia:
2018-06-01
Publikacja w dniu:
2018-06-01
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Marcin Badek
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Badek
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
b/d