Organy sądu

Organy Sądu

Organy Sądu i osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje:

1. Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. - SSO Stanisław Tomasik

a) kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu,
a w szczególności:
- kieruje działalnością administracyjną sądu,

- co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia  warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań
- jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz  kierownika
i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
- powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba, że ustawa stanowi inaczej;
b) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
c) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;
d) w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
e) w sądzie okręgowym i w sądach rejonowych, działających w okręgu sądowym, ustala, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, najpóźniej do końca listopada każdego roku, podział czynności, który obejmuje:
- przydział sędziów, asesorów sądowych  i referendarzy sądowych do wydziałów sądu

-zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw;
- plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych- przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych  w rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego rozmieszczenia sędzió, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego postępowania sądowego.

2. Kolegium Sądu Okręgowego

Przewodniczący Kolegium – Stanisław Tomasik - Prezes Sądu Okręgowego

Członkowie Kolegium:

  1. Wojciech Rychliński- Wiceprezes Sądu Okręgowego
  2. Krzysztof Gąsior – Sędzia Sądu Okręgowego
  3. Urszula Sipińska-Sęk -  Sędzia Sądu Okręgowego
  4. Piotr Nowak– Sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie
  5. Mariusz Kubiczek– Sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.
  6. Zofia Michałowska – Sędzia Sądu Rejonowego w Opocznie
  7. Anna Hanus-Klara – Sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
  8. Aleksandra Szymorek-Wąsek   - Sędzia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
a) wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji   rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji  albo wykonywania tych obowiązków;
b) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
c) wyraża opinię o projektach planów finansowych;
d) wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych działających
w okręgu sądowym;
e) wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
f) wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
g) w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

 3. Dyrektor Sądu Okręgowego - Justyna Błasińska-Krawczyk

a) kieruje działalnością administracyjną sądu;
b) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
c) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów, oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
d) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk  w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
e) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

f) dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów, o których mowa w art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, z zastrzeżeniem art. 83a ust. 2 tej ustawy.

Rejestr zmian dla: Organy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja