Organy sądu

Organy Sądu i osoby sprawujące w nich funkcje, ich kompetencje:

Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. - SSO Stanisław Tomasik

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu, a w szczególności:
  • kieruje działalnością administracyjną sądu,
  • co najmniej raz w roku określa potrzeby sądu konieczne dla zapewnienia  warunków prawidłowego funkcjonowania i sprawnego wykonywania przez sąd zadań
  • jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz  kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów;
  • powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba, że ustawa stanowi inaczej;
 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;
 4. w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

Kolegium Sądu Okręgowego składa się z prezesa sądu okręgowego i prezesów sądów rejonowych z obszaru własćiwości sądu okręgowego

Skłąd Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.:

Przewodniczący Kolegium

Stanisław Tomasik - Prezes Sądu Okręgowego 

Członkowie Kolegium:

1. Robert Sobczak- Prezes Sądu Rejonowego w Bełchatowie

2. Mirosława Makowska - Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie

3. Piotr Koćmiel- Prezes Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb.

4. Anna Strzelczyk- Prezes Sądu Rejonowego w Radomsku

5. Monika Sasin-Domińczak - Prezes Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz.

Kolegium Sądu Okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:
 1. wyraża opinię w sprawie powołania do pełnienia funkcji   rzecznika prasowego albo powierzenia obowiązków rzecznika prasowego w sądzie okręgowym oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tej funkcji  albo wykonywania tych obowiązków;
 2. opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu okręgowego i sędziów sądów rejonowych;
 3. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów;
 4. wyraża opinię o projektach planów finansowych;
 5. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego, sędziów sądów rejonowych oraz asesorów sądowych działających w okręgu sądowym;
 6. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów i asesorów sądowych naruszających zasady etyki;
 7. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości;
 8. w sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zgromadzeniu ogólnym sędziów tego sądu.

Dyrektor Sądu Okręgowego - Justyna Błasińska-Krawczyk

 1. kieruje działalnością administracyjną sądu;
 2. wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 3. jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych, asystentów sędziów, oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 4. określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk  w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 5. reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.
 6. dysponuje rachunkami depozytowymi Ministra Finansów.

Rejestr zmian dla: Organy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2019-10-16
Publikacja w dniu:
2019-10-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2019-08-12
Publikacja w dniu:
2019-08-12
Opis zmiany:
Aktualizacja Podstawy prawnej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-12
Publikacja w dniu:
2018-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-16
Publikacja w dniu:
2017-08-16
Opis zmiany:
aktualizacja