Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
dotyczących działalności sądów powszechnych


       Skargi i wnioski kierowane do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. przyjmują pracownicy Biura Podawczego Sądów Okręgowego i Rejonowego w Piotrkowie Tryb. przy ulicy Słowackiego 5 w godzinach:

w poniedziałki od 8:00 do 18:00

  • ­od wtorku do piątku od 8:00 do 15:00.

      Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 16:30 i piątek w godzinach od 9:00 do 15:00.


Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie na adres:


Prezes Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
97-300 Piotrków Tryb., ul. Słowackiego 5


jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:


administracja@piotrkow-tryb.so.gov.pl


oraz w formie ustnej do protokołu.
       Rozpoznanie skarg i wniosków winno nastąpić nie później niż w terminie miesiąca
od daty ich wpływu do sądu.
       Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu jest prezes tego sądu.
       Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.
       Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności:

  • ­- prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego,
  • ­- prezesa sądu okręgowego jest prezes sądu apelacyjnego,
  • ­- prezesa sądu apelacyjnego jest Krajowa Rada Sądownictwa.

        Tryb i organizację przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych
do sądu określają:

  • ­ - rozdział 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

(Dz. U.  poz.427 z 2013 r. z późn. zm.),

  • - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg

i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz.524).

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d