Obrót prawny z zagranicą

Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009

W dniu 18 czerwca 2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Wspólnoty Europejskiej nr 4/09 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia          10 stycznia 2009 r.). 

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku w celu uzyskania alimentów w trybie Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r.   w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (kraje Unii Europejskiej za wyjątkiem Danii: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,  Malta, Niemcy, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, W. Brytania)

 1. podanie wierzyciela do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
 2. wyciąg z orzeczenia (formularz załącznik I lub II do rozporządzenia - dwie wersje językowe) - wypełnia sąd, który wydał orzeczenie na pisemny wniosek wierzyciela
 3. odpis wyroku/postanowienia zasądzający alimenty z informacją,  od kiedy wyrok jest prawomocny  i wykonalny,
 4. zaświadczenie, że powód był zwolniony od kosztów sądowych,
 5. dowód doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i zawiadomienia go o terminie rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku
 6. zaświadczenie o kontynuowaniu  nauki ( osoby powyżej 18 roku życia).
 7. zestawienie zaległości alimentacyjnych (druki 2-języczne w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. w momencie złożenia wniosku)
 8. dane dotyczące konta bankowego (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)

Wykaz państw, w których istnieje konieczność przedstawienia dodatkowych dokumentów:

Hiszpania - pełnomocnictwo
Czechy - pełnomocnictwo
Francja - pełnomocnictwo
Szwecja- pełnomocnictwo
Holandia - pełnomocnictwo 

We wnioskach sporządzanych w oparciu o orzeczenia wydane przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do struktur Unii Europejskiej ( tj. 01.05.2004 r.) może zaistnieć konieczność przedłożenia  dokumentów w innej formie, zgodnie z przepisami przejściowymi  regulowanymi  niniejszym rozporządzeniem.

 wzor podania do rozporządzenia

Konwencja Nowojorska - druki i wnioski

Jeżeli państwo na terytorium którego przebywa dłużnik jest uczestnikiem Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U z 1961 r. Nr.17, poz.87) można niniejszych roszczeń dochodzić w oparciu o jej założenia. Należy zaznaczyć jednak, że w dniu 18 czerwca     2011 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy      w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE L z dnia 10 stycznia 2009 r.), który ma pierwszeństwo stosowania przed Konwencją Nowojorską. Konwencję Nowojorską można stosować po tej dacie jedynie dla państw nie będących stroną niniejszego rozporządzenia. Poniższy formularz ma zastosowanie jedynie dla państw nie będących stroną rozporządzenia oraz dla spraw aktualnie prowadzonych w trybie Konwencji  Nowojorskiej.


W celu złożenia wniosku wierzyciel  zwraca się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – Oddział Administracyjny- pokój 132 ( w godzinach 12.15-15.30)  z wnioskiem kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego od zobowiązanego dłużnika
Do podania należy dołączyć:

 • odpis skrócony aktu małżeństwa
 • odpis skrócony aktu urodzenia dzieci ( z małżeństwa) lub odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku dziecka/ci urodzonego/ych ze związków pozamałżeńskich,
 • odpis wyroku zasądzający alimenty ze stwierdzeniem od kiedy wyrok jest prawomocny i wykonalny 
 • szczegółowe wyliczenie zaległości alimentacyjnych ( druki 2 - języczne do wypełnienia    w Oddziale Administracyjnym w momencie złożenia wniosku)
 • zaświadczenie o kontynuowaniu  nauki ( osoby powyżej 18 roku życia)
 • poświadczenie notarialnie-  pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do reprezentowania wierzyciela
 • dane dotyczące konta bankowego (z oznaczeniami niezbędnymi do obrotu zagranicznego IBAN/BIC, SWIFT)
 • dowód doręczenia dłużnikowi dokumentacji wszczynającej postępowanie sądowe tj. odpis pozwu, pouczenie i wezwanie na termin rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku ( wydaje wydział, w którym zapadło orzeczenie w sprawie).

Wzór podania do konwencji

W razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji - tel. 44/6494159 ( w godzinach od 12.15 do 15.30).

Rejestr zmian dla: Obrót prawny z zagranicą

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
b/d