Zwolnienie od kosztów sądowych

Koszty sądowe  w  sprawach  cywilnych, rodzinnych i prawa pracy

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki – ustawa (Plik PDF, 208 KB)

Do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sądowej o odpowiedniej wartości -  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości (Plik DOC, 40 KB).

Wartość opłaty sądowej jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej wynosi 1500 zł.

Znaki opłaty sądowej należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma, w miejscu nie zawierającym tekstu, jeden obok drugiego, w miarę możliwości bez odstępu.

Znaki opłaty sądowej kasowane są przez pracowników sądu.

Znaki opłaty sądowej skasowane przez uiszczającego opłatę nie będą przyjmowane.

Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, mogą domagać się zwolnienia od kosztów  na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie , w którym sprawa ma być wytoczona lub toczy się. Do wniosku ( również tego ustnego ) należy dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie  ich ponieść  bez  uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to składa się na specjalnym formularzu (Plik DOC, 72 KB).

Sąd może przyznać również  zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie.

Akty prawne regulujące zagadnienie kosztów sądowych:

  1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90, poz. 594 z 2010 roku z póżn. zm.),
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 27, poz. 199 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Nr 27, poz. 200 z późn. zm.).

 

Koszty sądowe w sprawach karnych

W sprawach karnych koszty sądowe tymczasowo wykłada Skarb Państwa.  Ostatecznie o tym kto koszty te ponosi rozstrzyga Sąd w orzeczeniu kończący postępowanie. Wyjątkiem są  sprawy z  oskarżenia prywatnego.

Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem  o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków  określonej § 1 rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków w sprawach z oskarżenia prywatnego ( Dz. U. z 2003 roku Nr 104 poz. 980.) (Plik DOC, 28 KB). Ryczałt ten nie obejmuje kosztów wskazanych w  art.  618 § 1 pkt 5 i 11 kodeksu postępowania karnego.

Akty prawne regulujące zagadnienie kosztów sądowych.

Zasady określania kosztów w sprawach karnych  określają przepisy działu XIV kodeksu postępowania karnego  (Dz. U.  z 1997 roku Nr 89 poz. 555 z późn. zm.)