E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów części pierwszej, księgi pierwszej, tytułu VII, działu VIII Kodeksu postępowania cywilnego ( artykuły 50528 - 50537 k.p.c. ) wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156 ) , które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.


Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzi wyłącznie Sąd Rejonowy w Lublinie (XVI Wydział Cywilny ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych ( Dz. U. Nr 220, poz. 1728 ).

Sądem rozpoznającym zażalenia jest Sąd Okręgowy w Lublinie - II Wydział Cywilny Odwoławczy.


Szczegółowy tryb Elektronicznego Postępowania Upominawczego określają przepisy :


1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U.09.226.1832 ),

2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym
( Dz.U.09.226.1831) ,

3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym
w elektronicznym postępowaniu upominawczym ( Dz.U.09.226.1830 ).

 

Przepisy KPC określające Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz przepisy wykonawcze.

E-Sąd - XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie

Elektroniczne postępowanie upominawcze - broszura Ministerstwa Sprawiedliwości