Biegli sądowi

 

Biegłych Sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ustanawia Prezes Sądu Okręgowego w oparciu o przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 133) i prowadzi ich listę.

 

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

- korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
- ukończyła 25 lat życia;
- posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej   umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
- daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
- wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
- posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego.

 

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

- wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. o ustanowienie biegłym sądowym (należy wskazać dziedzinę, z jakiej kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie);
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy ( pobierz );
- odpis dyplomu;
- inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
- pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich ( pobierz );
- zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.

W przypadku, gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.), winien równocześnie okazać oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianych kserokopii.

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Oddział Administracyjny, pokój 129.

Od złożonych wniosków o ustanowienie biegłym sądowym należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. – pokój 129.

            Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:

- w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;

- lub na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

 

Lista biegłych sądowych wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. - pobierz

Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień od alkoholu - pobierz

 

 Podane w liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postepowania przygotowawcze w sprawach karnych.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP organizuje 4 szkolenia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ofercie - pobierz.

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

       Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Sp. z o.o. , prowadzi systematyczne szkolenia dla biegłych sądowych ustanowionych w dziadzinie psychologii w zakresie  opiniowania w sprawach cywilnych, karnych i rodzinnych.

Uruchomiono XVIII edycję Studium Psychologii Sądowej – edycja jesień 2018. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ofercie szkoleniowej - pobierz
(treść pisma  z dnia 21.08.2018 r.)

 

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwo Biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

Fundacja BOMIS organizuje szkolenie dla biegłych sądowych w zakresie:

- mechaniki, maszyn, urządzeń;

- wyceny ruchomości;

- wyceny wartości maszyn i urządzeń

Temat:

Sporządzanie opinii na temat maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji.


BOMIS  www.bomis.pl

ul. Wojskowa 6/E5 Poznań 60-792

tel. 61 671 29 24, kom. 665 484 888

fax 61 666 15 90

 

Pogram prezentujemy tutaj.

Z poważaniem

Rokana Komolka

Kierownik Biura

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Państwo

Biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia  SIMP  organizuje szkolenie dla biegłych sądowych  z aktualnych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, które poprowadzi Pan sędzia Zbigniew Miczak.

Szkolenie  pt. „ RODOP w pracy biegłego sądowego” będzie poruszało następujące zagadnienia:

  1. Charakter prawny opinii biegłego w postepowaniu sądowym;
  2. Zasady ochrony danych osobowych w prawie UE i prawie krajowym;
  3. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów RODO;
  4. Obowiązki biegłego sądowego wynikające z przepisów krajowych w zakresie ochrony danych osobowych;
  5. Obowiązki biegłego w zakresie gromadzenia materiałów  związanych z przygotowanie opinii
  6. Obowiązki biegłego w zakresie przechowywania  dokumentacji związanej z przygotowaniem opinii.       

Przedmiotowe szkolenie odbędzie się w Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie w dniu 16 czerwca 2018r. o godz. 10.00-15.00.

Całkowity koszt szkolenia to kwota 500 zł netto + 23% VAT ( 615 zł brutto) ( w tym poczęstunek, lunch i imienny certyfikat).

Dane kontaktowe: ul. Czackiego 3/5 biuro nr 513 V piętro, 00-043 Warszawa tel.516-328-511

lub 22 827 02 44,  cir@ow-simp.plwww.cir.ow-simp.pl

nr konta: 03 1750 0012 0000 0000 3689 8461

W załączeniu - Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu.

 

------------------------------------------------

 

Państwo Biegli sądowi z dziedziny psychiatrii

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej zaprasza   na XIV Polsko-Niemiecką Konferencję z Psychiatrii Sądowej.

 Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ofercie szkoleniowej (pobierz).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Państwo Biegli sądowi z dziedziny psychologii

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

Polskie Towarzystwo Psychologiczne Sekcja  Psychologii Sądowej pod patronatem Zakładu Psychologii Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. J.Sehna w Krakowie, organizuje szkolenie skierowane do sędziów orzekających w sprawach rodzinnych i psychologów sądowych.

 Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej ofercie szkoleniowej (pobierz)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Państwo

 Biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS organizuje szkolenie dla biegłych z zakresu  mechaniki maszyn, urządzeń wyceny ruchomości i wyceny wartości maszyn i urządzeń pn. „ Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji”  w Katowicach 26 sierpnia 2017r. i w Poznaniu 2 września 2017r.

Jako zrzeszenie BOMIS  Porozumienie Rzeczoznawców, staramy się propagować Standard wyceny i Zasady etyczne postepowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz  dostarczać wiedzę poprzez warsztaty i szkolenia w tej trudnej dziedzinie.

Więcej informacji na temat działalności rzeczoznawczej BOMIS –u znajduje się na stronie                   www.rzeczoznawcy.bomis.pl , a szerszy kontekst na www.bomis.pl

lub pod adresem: „BOMIS” ul. Wojskowa 6/E5  60-792 Poznań, Tel. 61/ 671 29 24.    

PROGRAM  SZKOLENIA  ZAMIESZCZONO  TUTAJ.

Dyrektor Zarządzający

   Marzena Raźniewska – Półkoszek


 ----------------------------------------------------------------------------

        W związku z treścią wniosków i zaleceń sformułowanych w opracowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich raporcie pt.: "Dostep osób z niepełnosprawnościami do wymiaru sprawiedliwości. analiza i zalecenia" zwracam się z uprzeją prośba do biegłych opiniujących w sprawach dotyczących osób z niepełnosprawnościami o zapoznanie się z temattyką poruszaną w raporcie.

        Informacje dostepne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci pod adresem:

               https://www.rpo.gov.pl/pl/content/zasada-rownego-traktowania-prawo-i-praktyka-raporty-rpo

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Państwo

 Biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

 

SPORZĄDZANIE OPINII NA TEMAT WARTOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA SĄDU, PROKURATURY, POLICJI

Katowice,26 sierpnia 2017r. lub Poznań, 2 wrzesnia 2017r.

            Na szkoleniu prezentowana jest wspólna podstawa metodologiczna szacowania wartości maszyn  i urządzeń; najczęstsze sytuacje, w jakich stawiani są biegli sądowi oraz eksperci i biegli ad hoc, a przede wszystkim zasady postępowania rzetelnego wobec braków informacji bazowych, stwierdzenia fikcyjnych lub zmistyfikowanych danych, fałszu intelektualnego lub innych nieprawidłowości. Szkolenie jest obligatoryjne dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS-u  rzeczoznawcy ds. wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

 

BOMIS*to wyceny-mediacje – edukacja.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych i nietypowych związanych z prowadzeniem biznesu i relacjami interpersonalnymi. Wyceniamy przedsiębiorstwa, marki, patenty, szkody na znakach towarowych, aktywa materialne - maszyny, linie technologiczne, analizujemy opłacalność inwestycji. Pomagamy firmom                   i instytucjom znaleźć rozwiązanie w sprawach spornych i w konfliktach,  bez konieczności procedowania sądowego.

 

Dodatkowe informacje dostępne są dla państwa na stronie:

 www.bomis.pl lub www.rzeczoznawcy.bomis.pl

 

Jesteśmy również do państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 61/671 29 24 lub kom. 665 484 888.

 

Z poważaniem

Roksana Komolka

Kierownik biura BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców

BOMIS Poznań 60-792 ul. Wojskowa 6/E5

Tel.61/671 29 24 www.bomis.pl

Wyceny-mediacje-edukacja

 

 ---------------------------------------------------------------------------

Państwo

biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

                                                                 

                   IV Zjazd Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2017

 

Kórnik k.Poznania, 8-9 kwietnia 2017

Zapraszamy na spotkanie profesjonalistów ds. wyceny wartości maszyn i urządzeń. Uczestnikami Zjazdu mogą być osoby zainteresowani tematyką wycen   i współpracą z wysokiej klasy fachowcami. Jest to święto, które spędzamy pracowicie – Dzień Rzeczoznawcy – czas wzmocnienia motywacji do  dalszego rozwoju poprzez edukacje i doświadczenie oraz do stosowania wysokich standardów zawodowych. Przykłady wysoce ryzykownych wycen maszyn i urządzeń; konflikt interesów pomiędzy sprzedającym a kupującym i rola rzeczoznawcy wyceniającego; zlecenie wycen środków innowacyjnych – okoliczności, metody, podejście – to tylko wybrane zagadnienia z szerokiego spektrum tematów poruszanych na spotkaniu.

 

Ponadto polecamy szkolenie:

SPORZĄDZANIE OPINII NA TEMAT WARTOŚCI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA SĄDU, PROKURATURY, POLICJI

Katowice, 26 sierpnia 2017r. lub Poznań, 2 września 2017r.

Szkolenie jest obligatoryjne dla kandydatów ubiegających się o nadanie uprawnień BOMIS-u rzeczoznawcy ds.wyceny wartości środków i megaukładów technicznych.

 

BOMIS  to wyceny- mediacje – edukacja.

Dodatkowe informacje dostępne są dla państwa na stronie www.bomis.pl lub www.rzeczoznawcy.bomis.pl


Jesteśmy również do państwa dyspozycji pod numerami telefonów: 61/ 671 29 24 lub kom. 665 484 888.

Z poważaniem

Roksana Komolka kierownik biura BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców

Tel. 61/ 671 29 24 www.bomis.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Państwo

biegli sądowi

ustanowieni przy Sądzie Okręgowym

w Piotrkowie Tryb.

 

                                                                                 

 

                                                           III Kongres Nauk Sądowych

 

 Komitet Organizacyjny III Kongresu Nauk Sądowych zaprasza biegłych i rzeczoznawców do wzięcia udziału w Kongresie, który planujemy zorganizować w listopadzie 2017 roku w Warszawie. Celem III KNS (tak jak dwóch poprzednich) jest poprawa jakości, efektywności i sprawności opiniodawstwa dla celów sądowych w Polsce, poprawa statusu i wizerunku biegłego, integracja stowarzyszeń i biegłych  różnych dyscyplin (zaproszenie - pobierz).

 

Za komitet Organizacyjny

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej

Dr n.med. Jerzy Pobocha                                                                           

 



Uprzejmie informuję, iż z dniem 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2013 r.).

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

Jan Gajewski

 

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 6 maja 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2013 r.).

 

Dyrektor Sądu Okręgowego

Jan Gajewski

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-12-10
Publikacja w dniu:
2018-12-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-12-10
Publikacja w dniu:
2018-12-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-12-04
Publikacja w dniu:
2018-12-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-11-07
Publikacja w dniu:
2018-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-09-10
Publikacja w dniu:
2018-09-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-30
Publikacja w dniu:
2018-08-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-08-02
Publikacja w dniu:
2018-08-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-31
Publikacja w dniu:
2018-07-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-06
Publikacja w dniu:
2018-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-05
Publikacja w dniu:
2018-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-07-02
Publikacja w dniu:
2018-07-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-06-18
Publikacja w dniu:
2018-06-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-06-06
Publikacja w dniu:
2018-06-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-05-24
Publikacja w dniu:
2018-05-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-05-16
Publikacja w dniu:
2018-05-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-05-07
Publikacja w dniu:
2018-05-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-02-22
Publikacja w dniu:
2018-02-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-02-14
Publikacja w dniu:
2018-02-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2018-01-30
Publikacja w dniu:
2018-01-30
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-12-11
Publikacja w dniu:
2017-12-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-11-10
Publikacja w dniu:
2017-11-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-10-18
Publikacja w dniu:
2017-10-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-09-05
Publikacja w dniu:
2017-09-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Agnieszka Dąbrowska
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-08-18
Publikacja w dniu:
2017-08-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-07-20
Publikacja w dniu:
2017-07-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Krzysztof Woźniak
Dokument z dnia:
2017-07-11
Publikacja w dniu:
2017-07-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-07-05
Publikacja w dniu:
2017-07-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-05-31
Publikacja w dniu:
2017-05-31
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-05-04
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Agnieszka Dąbrowska
Dokument z dnia:
2017-04-19
Publikacja w dniu:
2017-04-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Wytworzył:
Anna Ścieszko
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
b/d